Estatuts Ampa

ESTATUTS

Capítol I. Denominació, objecte, domicili i àmbit

Article 1

L’Associació de Mares i Pares del Col·legi Can Serra, està constituïda a la població de Barberà del Vallès, i es regeix per aquests estatus, per la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, del dret a l’educació, el Decret 202/1987, de 19 de maig, del Departament d’Ensenyament i les restants disposicions d’aplicació i subsidiàriament per la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Còdi Civil de Catalunya, i la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació.

L’associació no té ànim de lucre.

Article 2

L’associació assumeix els objectius següents:

a) Donar suport i assistència als membres de l’associació i, en general als pares i mares i els tutors, al professorat i a l’alumnat del centre i als seus òrgans de govern i participació, en tot allò que fa referència a l’educació dels seus fills i filles i, en general de tot l’alumnat matriculat al centre.

b) Promoure la participació dels pares i mares de l’alumnat en la gestió del centre.

c) Assistir els pares i mares de l’alumnat en l’exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió del centre quan sigui sostingut amb fons públic.

d) Promoure la representació i la participació dels pares i mares de l’alumnat en els consells escolars dels centres públics i concertats i altres òrgans col·legiats.

e) Facilitar la col·laboració del centre en els àmbits social, cultural, econòmic i laboral de l’entorn.

f) Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis.

g) Promoure les activitats de formació de pares i mares, tant des del vessant cultural com de l’específic de responsabilització en l’educació familiar

h) D’altres que, en el marc de la normativa educativa, els assignin els seus estatuts.

i) Promoure i gestionar a tots els efectes el menjador escolar.

j) Promoure i realitzar tota mena d’activitats fisicoesportives.

 

Article 3

El domicili de l’associació queda fixat al número 17, del carrer Abat Oliva, de Barberà del Vallès, i el seu àmbit d’activitats principals se circumscriu fonamentalment a Catalunya.

 

Capítol II. Socis i Sòcies

Article 4

Poden ser socis de l’associació els pares i mares o els representants legals de l’alumnat matriculat en el centre que manifestin la seva voluntat de pertànyer com a tals a l’entitat, i que contribueixin a sostenir-la amb les quotes a què es refereix l’article 6é d’aquests estatuts.

L’admissió dels socis és facultat de la Junta Directiva, que l’acorda un cop els qui la sol·liciten hagin acreditat la seva condició de pares, mares o tutors d’un o més alumnes del centre.

 

Article 5

Son drets dels socis i sòcies:

a) Participar en les activitats de l’associació intervenint en les assamblees generals, exposant queixes i suggeriments per escrit a la Junta Directiva o oralment als delegats de curs, els quals els traslladen a l’esmentada Junta en les seves reunions.

b) Tenir veu i vot a les assemblees generals

c) Elegir i ser elegits membres de la Junta Directiva

d) Tenir un exemplar dels estatuts vigents

e) Consultar els llibres de l’associació

Són deures dels socis i sòcies:

a) Contribuir econòmicament a sostenir l’associació i les seves activitats satisfent les quotes i les derrames acordades.

b) Complir els acords reglamentàriament adoptats per l’associació a través dels seus diferents òrgans de govern, a fi d’assolir de la millor manera possible els objectius de l’associació.

 

Article 6

Les persones associades poden ser donades de baixa de l’associació per algun dels motius següents:

a) Renúncia voluntària comunicada per mitjà d’un escrit adreçat al president o presidenta.

b) Pèrdua de la condició de pares o mares de l’alumnat, de la pàtria potestat o de la representació legal.

c) Falta de pagament de la quota vàlidament acordada, si ho decideix la Junta Directiva.

d) Ús de l’associació o de la condició de soci amb finalitats diferents de les assumides estatutàriament per l’entitat.

Quan la baixa obeeix als motius exposats en els punts c) i d) és preceptiva l’obertura d’un expedient en què s’ha de donar audiència al soci o sòcia.

L’acord de baixa és adoptat per la Junta Directiva. El soci o sòcia pot recòrrer davat l’Assamblea General en el termini de quinze dies hàbils comptats a partir de l’endemà d’aquell en li ha estat notificat l’acord.

 

Capítol III. L’Assamblea General

Article 7

L’Assamblea General és l’òrgan sobirà de l’associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.

Els membres de l’associació, reunits en Assamblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’Assamblea.

Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assamblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.

 

Article 8

Facultats de l’Assamblea General:

a) Modificar els estatuts.

b) Elegir i separar els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat.

c) Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i també adoptar els acords per a la fixació de la forma i l’import de la contribució al sosteniment de les despeses de l’associació i aprovar la gestió feta per l’òrgan de govern

d) Acordar la dissolució de l’associació

e) Incorporar-se a altres unions d’associacions o separar-se’n.

f) Sol·licitar la declaració d’utilitat pública

g) Aprovar el reglament de règim interior.

h) Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i les associades.

Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci o sòcia, i també les altes i les baixes d’associats i associades per una raó distinata a la de la separació definitiva.

j) Resoldre sobre qualsevol altre gestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l’associació. La relació de les facultats que es fan en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l’Assamblea General.

 

Article 9

L’Assamblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, dins dels sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici econòmic.

L’òrgan de govern pot convocar l’Assamblea General amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan o sol·liciti un 10% del socis; en aquest cas, l’Assamblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

 

Article 10.

L’Assamblea és convocada per l’òrgan de govern mitjançant una convocatòria, que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i hora de la reunió.

La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada de socis i sòcies que ha de tenir l’associació.

Les reunions de l’Assamblea General les presideix el president o presidenta de l’associació. Si no hi és, l’han de substituir, succesivament, el vicepresident o el vocal de més edat de la Junta. Hi ha d’actuar com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.

El secretari redacta l’acta de cada reunió, que han de signar ell mateix i el president, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.

Al començament de cada reunió de l’Assamblea General es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l’acta i qualsevol altra documentació ha d’estar a disposició dels socis i sòcies al local social.

 

Article 11

L’Assamblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades.

El 10% dels associats pot sol·licitar a l’òrgan de govern la inclusió en l’ordre del dia d’un o mes assumptes per tractar i, si ja s’ha convocat l’Assamblea, sempre que ho facin dins el primer terç del periòde comprès entre la recepció de la convocatòria i la data de la reunió d’aquella. L’Assamblea únicament pot adoptar acords respecte els punts inclosos en l’ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova Assamblea General.

 

Article 12

En les reunions de l’Assamblea General, correspon un vot a cada membre de l’associació.

Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representats.

Per adoptar acords sobre la separació de membres, la modificació dels estatuts, la dissolució de l’associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, cal un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts els assitents. En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria relativa dels socis presents o representats.

Les candidatures que es presentin formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i dels seus domicilis certificada pel secretari amb el vistiplau del president o presidenta, sempre que els socis ho autoritzin expressament.

 

Capítol IV. La Junta Directiva

Article 13

Regeix, administra i representa l’associació la Junta Directiva que està composta pel president, el vicepresident, amb caràcter potestatiu, el secretari, el tresorer i els vocals. Aquests carrecs han de ser exercits per persones diferents.

L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats, es fa per votació de l’Assamblea General. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec.

El nomenament i el cessament dels càrrecs han de ser certificats pel secretari sortint, amb el vistiplau del president sortint i s’han de comunicar al Registre d’Associacions.

Els membres de la Junta Directiva no poden dur a terme cap activitat retribuïda per l’associació.

 

Article 14

Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un periode de 4 anys, i poden ser reelegits.

El cessament dels càrrecs abans de l’extinció del mandat pot esdevenir-se per:

a) Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n’exposin els motius

b) Malaltía que incapaciti per exercir el càrrec

c) Baixa com a membre de l’associació

d) Sanció per una falta comesa en l’exercici del càrrec

Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s’han de cobrir en la primera reunió de l’Assamblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l’associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.

 

Article 15

La Junta Directiva té les facultats següents:

a) Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera mès àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assamblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assamblea estableixi.

b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant els organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.

c) Proposar a l’Assamblea General la defensa dels interessos de l’associació

d) Proposar a l’Assamblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’associació han de satisfer.

e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.

f) Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assamblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.

g) Contractar els empleats que l’associació pugui tenir

h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat

i) Establir grups de treball per aconseguir de la manera mès eficient i eficaç els fins de l’associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme

j) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups

k) Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:

 • Subvencions o altres ajuts
 • L’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana

i) Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvi a qualsevol entitat bancària i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició del fons es determina a l’article 28.

m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assamblea General

n) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algún altre òrgan de govern de l’associació o que li hagi estat delegada expressament.

 

Article 16

La Junta Directiva convocada previament pel president o per la persona que el substitueixi, s’ha de reunir en sessió ordinària, amb la periodicitat que els seus membres decideixin, i que en cap cas post ser inferior a 30 dies.

S’ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president o bé si ho sol·licita la meitat més un dels membres que la composen.

 

Article 17

La Junta Directiva es constitueix vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un.

Els membres de la junta Directiva estan obligats a assitir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència del president o del secretari o de les persones que els substiteixin hi és necessària sempre.

La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.

 

Article 18

La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços dels seus membres.

També pot nomenar, amb el mateix quorum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confii amb les facultats que creguir oportú conferir-los en cada cas.

 

Article 19

Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i han de ser signats pel secretari i el president. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si s’escau.

 

Capítol V. President i Vicepresident.

Article 20

Funcions pròpies del president:

a) Dirigir i representar legalment l’associació, per delegació de l’Assamblea General i de la Junta Directiva.

b) Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assamblea General com de la Junta Directiva

c) Emetre un vot de qualitat en cas d’empat

d) Establir la convocatòria de les reunions de l’Assamblea General i de la Junta Directiva

e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l’associació

f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l’Assamblea General o la Junta Directiva.

El president es substituit, en cas d’absència o malaltia, pel vicepresident o el vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

 

Capítol VI. El tresorer i el secretari

Article 21

El tresorer té com a funció la custòdia i el controls dels recursos de l’associació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han d’èsser visades prèviament pel president, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi.

 

Article 22

El secretari ha de custodiar la documentació de l’associació, aixecar, redctar i signar les actes de les reunions de l’Assamblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis.

 

Capítol VII. Les comissions o grups de treball

Article 23.

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l’han de plantejar els membres de l’associació que vulguin formar-los, que n’han d’assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.

La Junta Directiva s’ha de preocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.

 

Capítol VIII. El règim econòmic.

Article 24

Aquesta associació no té patrimoni fundacional

 

Article 25

Els recursos econòmics de l’associació es nodreixen de:

 1. a) Les quotes que fixa l’Assamblea General per als seus membres
 1. b) Les subvencions oficials o particulars
 1. c) Les donacions, herències o llegats
 1. d) Les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se

 

Article 26

Tots els membres de l’associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assamblea General, a proposta de la Junta Directiva.

L’Assamblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals – que s’abonaran per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva – i quotes extraordinàries.

 

Article 27

L’exercici econòmic no coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 d’agost en cas d’existència d’activitat lúdiques d’estiu. En cas contrari quedarà tancat el 30 de juny.

 

Article 28

En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi han de figurar les signatures del president, el tresorer i el secretari.

Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer o bé la del president.

 

Capítol IX. El règim disciplinari.

Article 29.

L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixen les seves obligacions.

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’associació, segons el que estableixi el reglament intern.

El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia dels pressumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l’adopta aquest òrgan de govern també dins d’un període de 15 dies.

Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades poden sol·licitar la ratificació de la sanció davant la primera assamblea general que tingui lloc.

 

Capítol X. La dissolució

Article 30

L’associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assamblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per aquest fi.

Article 31

 1. Un cop acordada la dissolució, l’Assamblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
 2. L’Assamblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessàri.
 1. Els membres de l’associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
 1. El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a l’entitat pública o privada sense afany de lucre que, en l’àmbit territorial d’actuació de l’associació, hagi destacat més en la seva activitat a favor d’obres benèfiques.
 1. Les funcions de liquidació i d’execució d’acords a què fan referència els apartats anterior d’aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si l’Assamblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.

Diligència per fer constar que aquests estatuts s’han aprovat en l’assemblea general de data