Què és l’Ampa?

L’ és l’entitat sense afany de lucre que agrupa les mares i els pares de l’escola. Està reconeguda legalment en el Registre d’Associacions i les seves funcions estan regulades per un Decret de la Generalitat de Catalunya.
 
El seu objectiu fonamental és contribuir a la millora de la qualitat de l’ensenyament que reben els nois i les noies. El seu funcionament es basa en el diàleg i en la col·laboració amb els diversos sectors de la comunitat educativa.
 

Competències bàsiques : 

Segons el Decret de la Generalitat de Catalunya que ens regula, les AMPA assumirem els objectius següents :
 • Donar suport i assistència als membres de l’associació i, en general, als pares i a les mares i als tutors i a les tutores, als professors i professores i als alumnes del centre i als seus òrgans de govern i de participació, en tot el que es refereix a l’educació dels seus fills i, en general, de tots els alumnes matriculats al centre.
 • Promoure la participació dels pares i de les mares dels alumnes en la gestió del centre.
 • Assistir els pares i les mares dels alumnes en l’exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió del centre quan aquest sigui sostingut amb fons públics.
 • Promoure la representació i la participació dels pares i de les mares dels alumnes en el Consell Escolar del centre i altres òrgans col·legiats.
 • Facilitar la col·laboració del centre en l’àmbit social, cultural i econòmic i laboral de l’entorn.
 • Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis.
 • Promoure les activitats de formació de pares, tant des del vessant cultural com de l’específic de responsabilització en l’educació familiar.
 • D’altres que, en el marc de la normativa educativa, els assignin els estatuts.

Perquè participar?

 • Perquè l’ és el principal interlocutor que tenen els mestres i les mestres i els equips directius per tractar els temes que afecten a tot el col·lectiu de famílies.
 • Perquè permet als pares i a les mares reflexionar i opinar sobre el funcionament quotidià de l’escola i sobre els temes educatius d’abast més general.
 • Perquè creiem en la comunitat educativa i en la corresponsabilització de l’educació.
 • Perquè la nostra participació reforça i legitima el nostre paper a la comunitat educativa.
 • Perquè ens donem servei a nosaltres mateixos.
 • Perquè a més col·laboració més possibilitat de millorar l’eficàcia.
 • Perquè la vostra col·laboració és important i la vostra participació imprescindible.
 • I perquè PER UN OBJECTIU COMÚ NOMÉS HI HA UN CAMÍ.