Menjador

MENJADOR CAN SERRA 2019-2020
El servei de menjador està gestionat per l’AMPA de l’escola, que aquest curs 2019-20 continuarà amb el mateix servei de càtering servit per l’empresa ROCA GONZALEZ, S.A.
Els alumnes poden quedar-se a dinar de manera fixa o bé esporàdica:
  • Es considerarà que un alumne és fixe, quan es quedi al menjador tres dies com a mínim, que sempre hauran de ser els mateixos. El preu del menú del nen/a fixe serà de 6,20 euros/alumne/dia. Aquests usuaris hauran d’abonar íntegrament l’import del servei per domiciliació bancària. No es faran servir tiquets i el rebut es farà efectiu entre els dies 1 i 5 del mes següent, es cobrarà a mes vençut. Com tots/es sabeu si per algun motiu el banc ens retorna el rebut, aquesta operació genera unes despeses que us seran carregades en el rebut pendent.
  • Es considerarà que un alumne és esporàdic en el moment que fa un ús puntual del menjador pagant en efectiu aquest servei el mateix dia que ho necessita. El preu del menú del nen/a esporàdic/a serà de 6,80 euros/alumne/dia. Aquests usuaris podran abonar l’import del servei en efectiu als matins de 9 a 9.30h a la sala de l’AMPA a l’administrativa del menjador. Si per motius excepcionals no es pot passar a pagar i es requereix del servei de menjador per aquell dia, es pot avisar a l’administrativa, tot abonant l’import corresponent en un termini establert.

Donat que el pagament es fa a mes vençut, no hi hauran devolucions, és a dir, els dies d’absència, ja sigui per malaltia o qualsevol altra causa, es cobraran 3.60€ (la part proporcional del monitoratge), sempre que s’hagi avisat a l’administrativa del servei de menjador (MªLuz Antón) per telèfon (666 419 593), mail (menjador.canserra@hotmail.com) o presencialment a la sala de l’AMPA abans de les 9.30h. Com a novetat d’aquest curs, quan els alumnes marxin de colònies, no es cobrarà el preu íntegre del menú.

A partir de les 11.30h fins les 15.00 h, per qualsevol pregunta o suggeriment us podeu adreçar a la coordinadora del servei de menjador (Sixta Ceña), tan sols per telèfon (666 419 593) o enviar un mail a menjador.canserra@hotmail.com.

INFORMACIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR
El menjador escolar és un servei de caràcter complementari, no obligatori, adreçat als infants d’Educació Infantil i Primària, que cobreix les necessitats de les famílies, que en aquesta franja horària no poden atendre als seus fills i filles per raó de la seva situació laboral, professional o personal.

L’espai educatiu del menjador inclou l’àpat i una estona de temps lliure, oferint una educació no reglada en coherència amb la línia educativa de l’escola. Una educació basada en valors, hàbits i actituds positives pel desenvolupament integral dels infants.

El menjador és un servei complementari a l’activitat docent, per això els alumnes que no assisteixin a classe pel matí, de 9.00h a 12.30h, no poden fer ús d’aquest servei. Si un alumne usuari, per motius mèdics o degudament justificats ha de fer un horari diferent, entrant més tard o sortint abans d’hora del menjador, caldrà que ho notifiqui prèviament mitjançant una nota escrita signada pel pare, mare o tutor/a.

ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS
En el cas que un alumne/a necessiti prendre qualsevol tipus de medicació durant el temps de menjador, és seguirà la mateixa normativa de l’escola:
– El medicament ha de venir acompanyat de la corresponent autorització per l’administració de medicaments signada pels pares o tutors legals.
– El medicament que s’hagi administrar ha de venir amb la corresponent prescripció mèdica on consti: el nom del medicament, l’horari d’administració, la dosi que se li ha de donar i la durada del tractament. No s’administrarà cap medicament als alumnes si no presenten als monitors/es els requisits ressenyats.

DIETES I RÈGIMS
Els infants que pateixen una indisposició puntual poden demanar una dieta astringent (arròs bullit, planxa i poma) o bé una dieta tova (puré, planxa i iogurt o poma), però cal avisar al matí a l’administrativa del servei abans de les 9.30h. Si la dieta s’ha de perllongar mes de tres dies, s’haurà de presentar el justificant mèdic.
El menjador es considera un espai educatiu, per tant és important que si algun dia hi ha algun aliment que no agradi als vostres fills/es seria adequat que no demanéssiu règim perquè se li fes canvi d’alimentació, ja que s’han d’acostumar a menjar de tot.
Per motius organitzatius, per les dietes molt específiques de llarga durada, a causa d’al·lèrgies o intoleràncies, cal que els pares, en el moment de matricular al nen/a a l’escola, informin de les patologies alimentàries que presenta i portin un certificat mèdic de l’especialista on s’especifiqui clarament les intoleràncies

PICNICS
Les famílies que no vulguin el dinar de pícnic tenen temps per anul·lar-lo fins el dia abans de la sortida, que és quan l’administrativa fa la comanda a l’empresa.
A la fitxa d’inscripció, trobareu un apartat de renúncia anual de pícnics, que haureu de signar en el cas que no vulgueu el pícnic els dies d’excursió.

MATERIAL NECESSARI
Per treballar els hàbits d’higiene, tots els alumnes des de P3 fins a 2on de primària hauran de portar una bata d’ús exclusiu de menjador, marcada amb nom i cognom i amb una cinta llarga per poder-la penjar. Els alumnes que es quedin ocasionalment també hauran de portar la bata. Cada divendres o acabament de setmana l’alumnat s’emportarà la bata a casa per rentar-la i retornar-la neta el dilluns. Quan estigui molt bruta es portarà a casa el dia que convingui, per rentar-la i portar-la neta el dia següent.

A banda l’alumnat de P3, que fa migdiada, haurà de portar:
– Una muda de recanvi sencera dins d’una bossa, amb tot ben marcat, per deixar-la al menjador.
– Un cobrellit, que proporcionarà l’AMPA.
– A partir d’octubre, una manta petita amb el nom.
– Una bossa viatgera, independentment de l’aula, on s’emportaran la bata cada setmana.
– Un paquet gran de tovalloles humides.
Tot el material ha d’anar marcat amb el nom per evitar pèrdues o confusions. Els divendres els llençols es posaran a les bosses viatgeres per portar-los a casa per rentar. S’han de cuidar i retornar-los a l’escola en els terminis establerts.